Od 1.1.2021 dochází k prozatím největší novelizaci zákona o obchodních korporacích. Nejsou to změny jen kosmetické a drobné, ale velmi podstatné. Je proto důležité, aby se s nimi obchodní korporace a družstva seznámili a řádně se na ně připravili. Smyslem novely bylo zejména odstranění nesouladu práva EU s českým právem, odstranění terminologických nejasností a dalších problémů, které činili v praxi po přijetí zákona o obchodních korporacích problémy.

V souvislosti s novelou vznikne obchodním korporacím a družstvům povinnost tyto změny implementovat do společenských smluv a zakladatelských právních jednání. Tyto povinnosti musí splnit do jednoho roku od nabytí účinnosti novely, tedy do 1.1.2022, kdy tyto nově upravené dokumenty musí být zaneseny do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku.

Vzhledem ke skutečnosti, že novela je to skutečně rozsáhlá vybrali jsme pro Vás ty změny, které jsou podle nás ty nejpodstatnější.

úprava monistického modelu u akciové společnosti

Na základě novely dochází ke zrušení ustanovení ZOK týkající se statutárního ředitele a ustanovení o předsedovi správní rady v monistickém modelu akciové společnosti. Po zrušení zůstává tedy pouze správní rada jako volený orgán, mezi jejíž kompetence tak bude nyní spadat obchodní vedení i kontrolní činnost. Touto koncentrací dochází k vyjasnění výkladových obtíží ohledně rozdělení působnosti správní rady a statutárního ředitele. Správní rada bude dále fungovat fakticky jako statutární orgán kapitálové společnosti, neboť vedle stanovování a výkonu dohledu nad základním zaměřením obchodního vedení, bude správní radě příslušet rozhodování o běžných podnikatelských činnostech jako je např. rozhodování o provozu závodu, vnitřních záležitostech či vedení účetnictví. Správní rada se při obchodním vedení společnosti bude muset i nadále řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Novela také změnila ustanovení o počtu členů, kdy bude možné odchýlit si od zákonného počtu tří členů správní rady, pokud tak stanoví stanovy. Méně jak tři členy může mít však akciová společnost pouze v případě, že má jen jednoho akcionáře.

smlouva o výkonu funkce

Velmi zásadní změnou je zavedení důsledků spojených s neschválením smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem kapitálové společnosti. Nově bude platit, že bez schválení nejvyššího orgánu kapitálové společnosti nenabývá smlouva o výkonu funkce vůbec účinnosti. Doposud s ohledem na neexistující právní úpravu se dovozovala relativní neplatnost, tedy neplatnosti smlouvy bylo nutné se dovolat, což ale znamená, že do doby než bude prohlášena za neplatnou se považuje za platnou. Podle nové úpravy bude platit, že výkon funkce, vyjma vymezených případů, je až do schválení smlouvy bezplatný. Mezi vymezené případy patří situace, kdy je nutné určit odměnu jako odměnu obvyklou za obdobnou funkci v době uzavření smlouvy nebo v době vzniku funkce, protože smlouva nebo ujednání o odměně v ní obsažené jsou neplatné z důvodů na straně kapitálové společnosti nebo není schválena či uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové společnosti nebo z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na vůli člena voleného orgánu. Dodatečným schválením smlouvy o výkonu funkce se stává smlouva účinnou ke dni jejího uzavření nebo ke dni vzniku funkce (podle toho, který z těchto dní nastal jako první).

Zákonné úpravy se dočkala i situace, kdy dochází k rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a společenskou smlouvou. V takovém případě mají přednost pravidla obsažená ve společenské smlouvě, pokud však není odporující smlouva o výkonu funkce schválena většinou společníků vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy, v takovém případě se použijí ustanovení smlouvy o výkonu funkce.

rozhodování per rollam

Nová ustanovení týkající rozhodování per rollam dávají do souladu právo EU a českou právní úpravu. Dosavadní úprava totiž požadovala, aby každé rozhodnutí per rollam společníků nebo akcionářů mělo formu veřejné listiny, což při větším počtu společníků nebo akcionářů bylo poměrně složité a nákladné řešení. Novela přináší podstatné zjednodušení, a to, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou. Společníkům a akcionářům postačí následně zaslat pouze kopii veřejné listiny. Zaniká tak povinnost vyhotovení notářského zápisu pro jednotlivé vyjádření společníků a akcionářů. Podpis na takovém vyjádření musí být ale i nadále úředně ověřen.

zpráva o vztazích

Zde dává novela do souladu právní úpravu s ustálenou judikaturou. nově tak přímo zákon upraví, že zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou osobou ovládající nemusí obsahovat informace podléhající ochraně nebo utajení podle jiných právních předpisů, v takovém případě však musí být ve zprávě uvedeno, že se jedná o zprávu neúplnou včetně důvodu, proč tomu tak je. Informace tvořící obchodní tajemství se pak ve zprávě uvedou v přiměřené míře zobecnění, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Nově bude také zpráva o vztazích podléhat přezkumu auditora v případě, že přezkumu auditorem podléhá i účetní závěrka ovládané osoby a ovládaná osoba na základě toho musí vyhotovovat výroční zprávu, jehož součástí je právě zpráva o vztazích. Výsledky ověření zprávy o vztazích budou součástí zprávy auditora o ověření účetní závěrky.

peněžitý vklad u společnosti s ručení omezeným

Nově bude ZOK u tzv. nízkokapitálových společností s ručením (společnosti s peněžitým vkladem do 20tis Kč) připouštět možnost splatit peněžitý vklad i jiným způsobem než jen vkladem na zvláštní účet, a to například prostřednictvím správce vkladů přijímat hotovostně či na běžné účty.

právnické osoby jako členové voleného orgánu

Občanský zákoník umožňuje, aby funkci ve volených orgánech právnické osoby vykonávala jiná právnická osoba. Nově k tomuto ZOK přidává povinnost právnické osoby vykonávající funkci voleného orgánu, aby bez zbytečného odkladu po jmenování do funkce zmocnila jedinou fyzickou osobu, která splňuje zákonné požadavky a předpoklady pro výkon dané funkce, aby právnickou osobu ve funkci zastupovala. Tato nová úprava zamezuje tzv.řetězení, kdy právnickou osobu zastupuje další právnická osoba a tu další právnická osoba atd. Bez zápisu této fyzické osoby jako zástupce nebude moci právnická osoba být zapsána do obchodního rejstříku jako člen voleného orgánu, pokud tak neučiní do 3 měsíců ode dne vzniku funkce právnické osoby, její funkce automaticky bez dalšího zanikne, tudíž naprosto nezávisle na vůli statutárního orgánu či samotné obchodní korporace. Pokud v průběhu výkonu funkce právnické osoby dojde k zániku zmocnění zástupce a nedojde k zápisu nového do obchodního rejstříku zanikne funkce ex lege také.

Novela zákona o obchodních korporacích obsahuje množství změn, které budou mít vliv na fungování všech společností a družstev. Jedná se o zásadní změny, které je skutečně nutné znát a reflektovat je. Význam této novely tkví zejména v tom, že vychází z praxe a odstraňuje výkladové problémy se kterými se zákon potýkal od počátku své účinnosti, a zároveň zmírňuje administrativní zátěž obchodních korporací.

Mgr. Stanislava Špiritová, advokát
“Velká novela” zákona o obchodních korporacích účinná od 1.1.2021