V současné době digitální transformace a technologického pokroku se umělá inteligence (AI – Artificial Intelligence) stala jedním z nejvýznamnějších a nejdiskutovanějších fenoménů. AI formuje novou realitu ve všech sférách společnosti, od automatizace výrobních procesů po zlepšení lékařské diagnostiky.

Tento rychlý vývoj přináší nejen technologické inovace, ale také řadu právních a etických výzev. 

Cílem tohoto článku je poskytnout základní přehled o tom, s jakými výzvami, a to nejen právními, je potřeba se vyrovnat ve vztahu k AI. 

Historie AI

Přestože začátky AI sahají až do 50. let 20. století, kdy vznikly základy teoretické informatiky, tehdy neexistovala žádná potřeba právní úpravy, protože AI byla považována spíše za sci-fi.

Po roce 1989 a následujících politických změnách začala Česká republika postupně integrovat AI do globálního technologického a právního prostředí. Tehdy se již objevovali diskuze týkající se právní regulace AI, ale vše bylo v té době spíše na teoretické rovině. 

Na přelomu tisíciletí však začaly trendy v oblasti AI a práva významně ovlivňovat i české právní prostředí. 

Asi nejznámějším a zároveň velmi významným bodem bylo přijetí Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v EU v roce 2016, které mělo zásadní dopad na zpracování osobních údajů, a to včetně zpracování osobních údajů AI systémy. 

GDPR zavedlo nové standardy pro ochranu soukromí a zpracování dat, což mělo významný vliv jak na vývoj, tak na používání AI. Aktuálně se ani Česká republika nevyhnula vývoji a nasazování umělé inteligence. 

Tento trend je podporován veřejnými i soukromými institucemi a má široký dopad na řadu sektorů, od průmyslové výroby až po zdravotní péči. 

Efektivní právní regulace AI vyžaduje schopnost adaptace na neustále se měnící technologické a společenské podmínky. Z toho důvodu je potřeba k vytváření nových právních norem přistupovat velmi obezřetně.

Současné výzvy ve vztahu k AI

Česká republika v oblasti právní regulace AI se nyní primárně soustředí na začlenění evropských norem a direktiv, které se týkají ochrany osobních údajů, soukromí a zároveň bezpečnosti

Přestože ochrana osobních dat a soukromí v posledních letech zaznamenala velký posun, tak specifické zákony cílící přímo na AI jsou stále ve fázi vývoje a diskuse

Po zprovoznění chatGPT tato diskuze ale dostala konkrétní podobu a zejména ukázala obrovskou potřebu řešit situaci podstatně rychleji, než se původně očekávalo.

Jednou z výzev právní úpravy je zejména nalezení rovnováhy mezi inovací a regulací. Zatímco potřeba ochrany dat a etických standardů je zřejmá, zároveň je také důležité, aby efektivní právní regulace AI byla schopná rychle reagovat na neustále se měnící technologické a společenské podmínky, což určuje nezbytnou obezřetnost v celém přístupu.

 

Současný stav AI v České republice

 je charakterizován rychlým technologickým rozvojem a integrací do mnoha aspektů společnosti. 

Hlavní otázky nezbytné k řešení ve vztahu k umělé inteligenci

  • jak efektivně regulovat AI,
  • autonomní rozhodování AI,
  • odpovědnost za škody způsobené AI,
  • etické aspekty automatizace. 

Největší výzvou je právě otázka odpovědnosti za akce a rozhodnutí učiněné pomocí AI. Tradičně jsou právní rámce založeny na předpokladu, že za rozhodnutí nese odpovědnost člověk nebo právnická osoba, a to včetně českého právního systému.

AI, která může rozhodovat autonomně, komplikuje tento model, protože není vždy jasné, kdo by měl nést odpovědnost za chyby nebo škody způsobené těmito systémy.

Další výzvou jsou autorská práva v souvislosti s obsahem vytvořeným pomocí AI. Vzniká otázka, zda může být dílo vytvořené AI považováno za chráněné autorským právem, a pokud ano, kdo by měl být považován za autora – tvůrce AI, uživatel AI nebo samotná AI? 

Tento problém se stává stále významnějším, jak AI pokračuje ve vytváření složitějších a kreativnějších děl.

AI systémy často zpracovávají i obrovské množství osobních údajů, což vyvolává otázku týkající se ochrany soukromí a dat. GDPR a další předpisy o ochraně dat poskytují určité normy, ale rychlý vývoj AI vyžaduje další specifikace a přizpůsobení i těchto existujících zákonů. 

S právními aspekty AI jsou úzce spojeny i etické otázky. Diskuse o etice AI se týkají jak samotného vývoje a využívání AI, tak i rozhodnutí, která AI systémy učiní.

Právní systémy se musí vyrovnat s otázkami jako je

  • zabránění zaujatosti v AI,
  • ochrana práv a důstojnosti člověka,
  • zajištění, že AI bude sloužit společenskému dobru.

Vzhledem k tomu, že AI je globální fenoménem, je nezbytná mezinárodní spolupráce v oblasti její regulace

To zahrnuje vytvoření společných standardů pro ochranu dat, etické směrnice a normy pro mezinárodní obchod a spolupráci v oblasti AI.

Právní výzvy spojené s AI jsou velmi komplexní a vyžadují multidisciplinární přístup. 

Je zřejmé, že pro účinnou regulaci AI je potřeba nejen právních perspektiv, ale i etických, technologických a sociálních.

 

Trendy ve vývoji AI

Jedním z hlavních trendů, který se očekává v příštích letech, je další integrace AI do každodenního života. AI bude ještě více začleněná do domácích spotřebičů, osobních zařízení a automobilů, čímž výrazně zlepší uživatelskou zkušenost a efektivitu.

Očekává se, že AI bude mít též významný dopad na pracovní trh, zejména ve smyslu automatizace. Některá pracovní místa mohou být zcela nahrazena AI a robotikou, zatímco jiná se transformují nebo vyžadují nové dovednosti.

I v obchodních a průmyslových aplikacích se očekává další expanze umělé inteligence.  AI bude hrát klíčovou roli v optimalizaci a inovaci obchodních procesů, což zahrnuje:

  • inteligentní analýzy dat,
  • predikce tržních trendů
  • automatizované rozhodovací systémy.

Obrovský pokrok se ale očekává i v dalších oblastech jako je zdravotnictví nebo vývoj a výzkum.

Namísto toho, abychom se báli, že AI nahradí lidské pracovníky, je vhodnější se zaměřit na doplnění a rozšíření lidských schopností, což umožní nové formy spolupráce a inovace v mnoha odvětvích, ale také urychlení činností některých pracovníků.

Vzhledem k těmto předpovědím je jasné, že AI bude mít výrazný dopad na společnost, ekonomiku a technologii v nadcházejících letech. Je nezbytné, aby se s těmito změnami vyrovnávalo nejen technologické odvětví, ale také vzdělávací systémy, právní rámce a hlavně společnost jako celek.

Na tento článek brzy návažu článkem zabývající se aktuálně platnou právní úpravou ve vztahu k AI.

 

Chcete poradit s právními záležitostmi? Kontaktujte mě. 

Vaše online advokátka

AI aneb umělá inteligence a její vývoj ve vztahu k právu (1. část)