Zásady ochrany osobních údajů

Mgr. Stanislava Špiritová, advokátka se sídlem Zlochova 2193/1, 140 00 Praha, IČO: 291 43 608 (dále jen „advokát“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR” ) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících informuje dotčené subjekty o zásadách ochrany osobních údajů, kterými se její činnost řídí.

Advokát zpracovává manuálně, v listinné i elektronické podobě jakožto správce osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejm. pak v souladu s GDPR.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Advokát zpracovává osobní údaje svých klientů a obchodních partnerů, jsou-li fyzickými osobami (dále jen „subjekty údajů“), výhradně za níže stanovenými účely, na základě právních titulů stanovených GDPR a v rozsahu nutném pro naplnění účelu, k němuž byly shromážděny, a to:

– Plnění smlouvy – zejména smlouvy o poskytování právních služeb a plnění požadavků klientů, tj. výkon advokacie podle platných právních předpisů; 
– Plnění právních povinností – zejména povinností stanovených účetními a daňovými předpisy a s tím související předávání osobních údajů orgánům veřejné moci; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace; identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
– Ochrana oprávněného zájmu – ochrana práv a právem chráněných zájmů advokáta, třetích osob a klientů;
– Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb prostřednictvím e-mailu advokát zasílá obchodních sdělení či newslettery na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to vždy pouze se souhlasem subjektu údajů;

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Advokát zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

– identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, číslo OP;
– kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
– finanční údaje – číslo bankovního účtu;
– údaje o vztahu subjektu údajů a advokáta;
– údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností advokáta jakožto zaměstnavatele;
– údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání u advokáta;
– údaje, které advokátovi poskytli klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb a při výkonu činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou advokátem zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy se subjektem údajů, resp. po dobu účinnosti závazkového právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Déle jsou osobní údaje zpracovávány jen za předpokladu, že tak stanoví právní předpis, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze závazkového právního vztahu uzavřeného mezi advokátem jakožto správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektů údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokát osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Advokát je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, resp. subjektům pověřených k plnění úkolů ve veřejném zájmu.

V případě, že je předání osobních údajů nezbytně nutné k poskytnutí právních služeb jiným poskytovatelem právních služeb, advokát postupuje v souladu se zákonem o advokacii, dle kterého je advokát při poskytování právních služeb vázán povinností mlčenlivosti.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

Při návštěvě našich webových stránek se do vašeho prohlížeče ukládají informace v podobě souborů cookie (malé textové soubory). Do těchto souborů se ukládají údaje o tom, jak stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy atd.). Využíváním cookie vám usnadňujeme používání našich webových stránek. Ukládání cookie můžete zabránit a již existující cookie můžete smazat prostřednictvím odpovídajících nastavení svého prohlížeče. Funkce nápovědy vám u většiny prohlížečů vysvětlí, jak lze tato nastavení provést. Pokud budou cookie deaktivovány, nebudete moci využívat všechny prvky naší webové stránky. Většina novějších webových prohlížečů nabízí možnost kontroly uložených cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají podle právních předpisů na ochranu osobních údajů následující práva:


– právo na přístup – subjekt údajů má právo získat informace o tom, zda  advokát zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
– právo na opravu – subjekt údajů má právo, aby advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;
– právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo, aby advokátní kancelář zlikvidovala osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá;
– právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby advokát v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů;
– právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo, pokud jsou splněny stanovené podmínky, získat od advokátní kanceláře osobní údaje, které advokátní kanceláři poskytl, a předat je jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
– právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokátní kanceláře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
– právo odvolat souhlas – zpracovává-li advokátní kancelář osobní údaje subjektu údajů na základě jeho dobrovolného souhlasu, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

V případě jakýchkoliv dotazů či stížností týkajících se zpracování osobních údajů prováděného advokátem se můžete obracet přímo na advokáta písemně na adrese jejího sídla nebo elektronickou poštou na adrese info@akspiritova.cz, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.