Vzhledem k tomu, že Vám poskytujeme právní služby, u nichž se neobejdeme bez množství osobních údajů, na které se vztahuje ochrana dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR” ) a vedle nich nám sdělujete i další údaje a informace, které jsou pro Vás a Vaše blízké citlivé a důležité a normálně byste je s nikým nesdíleli, přistupujeme k těmto datům obzvlášť obezřetně. Neustále zlepšujeme a sledujeme vývoj v zabezpečení internetových stránek, aplikací a prostředků, které v rámci komunikace s Vámi využíváme. Zakládáme si na vzájemné důvěře, bez které by žádný oboustranně prospěšný vztah nemohl fungovat.

S osobními údaji a dalšími skutečnostmi, které nám poskytujete, nakládáme jako by byli o nás samotných. Mimo to jsme jako advokáti vázáni povinností mlčenlivosti, kterou nám ukládají zákony a stavovské předpisy, a která je pro nás ve vztahu ke klientovi jedna z nejdůležitějších.

V rámci naší advokátní kanceláře se řídíme zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete pročíst zde a nebo jsme pro Vás v následujícím textu v krátkosti odpověděli na nejčastěji pokládané otázky z této oblasti.

Jaké údaje o mě shromažďujete?
Jedná se o informace, které jste nám poskytli v rámci plnění právních služeb. U jednotlivých klientů se mohou tyto informace lišit, ale nejčastěji se jedná o následující:

– identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, číslo OP;
– kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
– finanční údaje – číslo bankovního účtu;
– údaje o vztahu subjektu údajů a advokáta;
– údaje, které advokátovi poskytli klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb a při výkonu činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.


Jak s údaji pracujete?
Veškeré informace využíváme jen a pouze pro poskytování právních služeb. V žádném případě neposkytujeme údaje třetím osobám. Musíme je poskytnout pouze v případech, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon (např. zákon proti praní špinavých peněz). Vámi předané informace použijeme pouze v rámci poskytování právních služeb a po dobu trvání smluvního vztahu. Poté informace archivujeme v souladu se zákonnými povinnostmi po dobu 5 let (v případě, že se jedná o správu majetku po dobu 10 let). Po uplynutí dané doby jsou veškeré informace smazány, pokud nás výslovně nepožádáte, abychom je archivovali po delší dobu nebo nevyužijete našich služeb opakovaně. 

Jaká mám práva ve vztahu k Vámi spravovaným údajům?
Ve vztahu k nám poskytnutým údajům máte následující práva:

– právo na přístup k vašim osobním údajům, tj. právo se na nás obrátit s žádostí, které údaje o Vás máme a jakým způsobem s nimi nakládáme
– právo na jejich opravu nebo výmaz, případně na omezení jejich zpracování
– právo vznést námitku na jejich zpracování
– právo na přenositelnost osobních údajů, tj. pokud nás požádáte, tak jej musíme sdělit či předat jinému správci osobních údajů


Pokud máte jakýkoliv problém ve vztahu ke zpracovávání Vašich údajů naší advokátní kanceláří můžete se na nás kdykoliv obrátit na
info@akspiritova.cz, čímž samozřejmě není dotčeno Vaše právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete s vyřízením Vaší žádosti nespokojeni.