Používáte mailing? Vyhněte se pokutám aneb co je obchodní sdělení a antispamový zákon

Kdy můžete zaslat obchodní sdělení a co toto sdělení musí obsahovat? Co vše specifikuje antispamový zákon a jaké jsou pokuty za jeho porušení? Pojďme to společně zjistit.
S e-maily se setkává každý v online světě, ať už jako zákazník dostáváte novinky od různých firem a živnostníků, nebo patříte k podnikatelům, kteří tato sdělení zasílají. Problematiku obchodních sdělení upravuje zvláštní zákon č. 480/2004 sb., o některých službách informační společnosti neboli tzv. antispamový zákon.

Ten upravuje:

 • co je obchodním sdělení,
 • povinnosti odesílatele obchodních sdělení,
 • práva příjemce těchto sdělení.

Tento zákon se vztahuje na fyzické osoby i na osoby právnické, tedy nejsou u něj žádné výjimky.
Právě na dodržování tohoto zákona se mj. zaměřuje Úřad pro ochranu osobních údajů při svých kontrolách, proto je důležité mít přehled o tom, jaké povinnosti pro vás jako podnikatele z tohoto zákona vyplývají.

mailing-a-antispamovy-zakon

Co je obchodní sdělení?

Jsou to všechny typy obchodních sdělení jako:

 • reklamy,
 • jakékoliv vybízení k návštěvě internetových stránek,
 • veškerá sdělení určená k přímé či nepřímé podpoře zboží/služeb nebo podporující image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost.

Za obchodní sdělení se považují také

 • přání k Vánocům, narozeninám či jiným příležitostem,
 • newslettery,
 • informace o novém článku na blogu apod.

Antispamový zákon se vztahuje

 • na obchodní sdělení, která se šíří prostřednictvím tzv. elektronických služeb, za která je považován zejména e-mail nebo mobilní telefon.

Zákon se tedy nevztahuje

 • na obchodní sdělení zasílaná prostřednictvím České pošty nebo jiného doručovatele.

Vaše povinnosti ve vztahu k antispamovému zákonu

 • Zasílat obchodní sdělení můžete pouze v případě předchozího souhlasu, kdy má zákazník jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem (zdarma nebo na účet podnikatele) odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu.
 • Možnost odmítnout souhlas musí mít zákazník i při zasílání každé jednotlivé zprávy.
 • Co znamená jasná a zřetelná možnost? Že rozhodně nelze zahrnout (v podstatě schovat) souhlas do obchodních podmínek nebo podmínek registrace apod. Zároveň je nutné upozornit, že takový souhlas si nelze bez vyvodit z toho, že vám zákazník nebo klient takové údaje poskytl při koupi zboží nebo služeb.
  Nejlepším řešením je v rámci odeslání údajů dát možnost přijmout nebo odmítnout zasílání obchodních sdělení.
 • Nesmíte zapomenout, že souhlas musí splňovat veškeré náležitosti stanovené pro nařízení GDPR, neboť se jedná o zpracování osobních údajů. Dále je nutné upozornit, že nelze využívat databáze kontaktů třetích osob pro zasílání obchodních sdělení. A sice ani za účelem udělení souhlasu, protože už zaslání takové žádosti je považováno za obchodní sdělení.

Zákon výslovně zakazuje šíření obchodního sdělení v těchto případech

 • Není jako obchodní sdělení jasně označeno.
  Toto označení by mělo být umístěno tak, aby bylo první pohled zřejmé, o jaké sdělení se jedná. Nemusí být výslovně označeno jako obchodní sdělení, přestože je to nejvhodnější. Je možné využít i jiných označení jako je např. newsletter, akční slevy apod.
 • Skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele.
  Obchodní sdělení by mělo jednoznačně obsahovat takové údaje, aby bylo možné identifikovat odesílatele. Označení by mělo obsahovat jméno nebo název, IČO, sídlo. Pokud obchodní sdělení zasílá třetí osoba mělo by být zřejmé, ve prospěch koho je toto sdělení zasíláno.
 • Je zasláno bez platné adresy, na kterou může zákazník zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu obchodní sdělení byla nadále zasílána.

Kdy lze zasílat obchodní sdělení bez souhlasu?

Předchozího souhlasu se zasíláním obchodních sdělení není třeba v případě, že podnikatel získá elektronický kontakt v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb. Tedy zaslaná taková obchodní sdělení, která se týkají jeho vlastních obdobných výrobků a služeb. Zároveň má zákazník jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem zdarma nebo na účet podnikatele odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu.

Bez předcházející možnosti odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení nelze zaslat žádné obchodní sdělení, i pokud by se týkalo dalších vlastních obdobných výrobků nebo služeb. Rozhodně pak nelze na takto získaný kontakt zaslat obchodní sdělení třetí osoby ohledně jejich výrobků a služeb, přestože by se jednalo o obdobné výrobky či služby původně poskytnuté prvním podnikatelem.

Sankce za porušení antispamového zákona

Dozorovým orgánem, jak jsem již výše uvedla je Úřad pro ochranu osobních údajů. Za porušení povinností vyplývajících ze zákona vám hrozí peněžitá sankce. Výše sankce závisí na tom, zda obchodní sdělení zasílá fyzická nebo právnická osoba.

U fyzické osoby hrozí sankce až do výše 100.000 Kč, konkrétně za to, že bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení.

Právnické osobě však může hrozit pokuta až 10.000.000 Kč bez ohledu na to, o jak velkou právnickou osobu se jedná.

Právnická osoba se přestupku dopustí v případě, že hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení (jak již bylo uvedeno výše):

 • bez souhlasu adresáta,
 • neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,
 • skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila,
 • neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové komunikace,
 • bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Zaslání i jen jednoho obchodního sdělení bez dodržení povinností dle antispamového zákona, může znamenat uložení sankce ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, když se o takovém vašem prohřešku dozví.

Mnoho mých klientů se mě ptá na antispamový zákon, proto vzniknul tento článek, abych vám ušetřila čas. Pokud se tedy rozhodnete v rámci své činnosti zasílat obchodní sdělení, je nutné tedy pamatovat na výše uvedené.

Jestli patříte mezi podnikatele, mohly by vás také zajímat články 3 důvody proč se vyhnout kupní nebo darovací smlouvě z internetu nebo Kdo je tichý společník a kdy se vyplatí ho přizvat do společnosti.

Potřebujete k ruce advokáta? Ať už máte jenom otázku nebo chcete pomoct s kontrolou smluv či jinými záležitostmi, napište mi.

 Mailing aneb co je obchodní sdělení a antispamový zákon