ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.
Správcem osobních údajů je Mgr. Stanislava Špiritová, advokát, se sídlem Zlochova 2193/1, 14300 Praha (dále též jen „Správce“).
Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující:

  • – Jméno
  • – Příjmení
  • – Datum narození
  • – IČ
  • – DIČ
  • – Adresa
  • – Email
  • – Telefonní číslo


a další údaje, které poskytuji v souvislosti s poskytnutím požadovaných právních služeb.

Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účelem:

  • – poskytnutí právních služeb


přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 5 let od udělení mého souhlasu, pokud se poskytování právních služeb týká správy majetku po dobu 10 let, tak jak Správci jako advokátovi ukládají předpisy pro archivaci dokumentace a advokátního spisu.
Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.
Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@akspiritova.cz
Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Zásady ochrany osobních údajů najdete zde.